Privacy Policy

In het kader van het lidmaatschap van Fotoclub de Betuwe, wanneer u zich als lid aanmeldt en/of inschrijft voor de (e-mail)nieuwsbrief, gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met Fotoclub de Betuwe, legt Fotoclub de Betuwe gegevens vast. Fotoclub de Betuwe acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Fotoclub de Betuwe conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal op aanvraag altijd aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Fotoclub de Betuwe zal de door u verstrekte persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn, zoals de Fotobond. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners waarbij vertrouwelijke informatie gedeeld dient te worden, zal er conform een bewerkersovereenkomst (art. 28 AVG) worden gewerkt en zal het betreffende lid of de betreffende leden hierover geïnformeerd worden door Fotoclub de Betuwe.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Fotoclub de Betuwe gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de activiteiten van Fotoclub de Betuwe, waaronder het (laten) onderhouden van contacten met haar leden alsook om leden per post, e-mail, Social Media of telefoon te (laten) informeren over activiteiten van Fotoclub de Betuwe. De persoonsgegevens worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens
Leden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze  desgewenst aan(laten)passen. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via het contactformulier op de website van Fotoclub de Betuwe of per e-mail aan de voorzitter en/of de secretaris van Fotoclub de Betuwe.

Wijzigingen
Fotoclub de Betuwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Fotoclub de Betuwe zal zich inspannen om wijzigingen in de Privacy Policy aan haar leden kenbaar te maken. Dit ontslaat leden echter niet om zelf ook zelf regelmatig de Privacy Policy op eventuele aanpassingen te controleren.