Algemene Voorwaarden Fotoclub de Betuwe

Fotoclub de Betuwe is handelsnaam van Vereniging Fotoclub de Betuwe ingeschreven K.v.K te Arnhem onder nummer: 30250100.

Artikel 1: Toepasselijkheid
Elke rechtsbetrekking tussen Fotoclub de Betuwe en ieder lid van Fotoclub de Betuwe, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijving
1.Inschrijving als lid van Fotoclub de Betuwe kan per e-mail naar de voorzitter en/of de secretaris van Fotoclub de Betuwe of middels het aanmeldformulier via de website plaatsvinden. Indien de ingeschrevene minderjarig is dient inschrijving te geschieden met goedkeuring van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de persoon die zich als lid inschrijft. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging per e-mail van de aanmelding door Fotoclub de Betuwe.
2.De lidmaatschapsperiode loopt gedurende een heel kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer u als lid de volgende lidmaatschapsperiode géén lid meer wil zijn, dient u als lid dat uiterlijk 15 november van het kalenderjaar voor de volgende lidmaatschapsperiode schriftelijk aan te geven. Opzegging van het lidmaatschap kan gedaan worden via de website middels het opzeggingsformulier en/of middels het sturen van een e-mail naar de voorzitter en/of de secretaris van Fotoclub de Betuwe. De beëindiging is pas definitief na bevestiging per e-mail door Fotoclub de Betuwe van de beëindiging. 
3.Bij opzegging van het lidmaatschap na 15 november van het kalenderjaar, verplicht het lid zich om het volledige lidmaatschapsgeld voor de volgende lidmaatschapsperiode te betalen. Geheel of deels terugbetalen van lidmaatschapsgeld van Fotoclub de Betuwe is in verband met de reeds aangegane verplichting door Fotoclub de Betuwe niet mogelijk.

Artikel 3: Betalingsverplichting
Het lidmaatschapsgeld dient binnen de termijn van 8 weken voldaan te worden. Indien het lidmaatschapsgeld niet voldaan is binnen de gestelde termijn kan het lid uitgesloten worden van activiteiten georganiseerd door Fotoclub de Betuwe, zoals clubavonden.

Artikel 4: Gezondheidsverklaring
Lid draagt zelf volledige verantwoording voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan Fotoclub de Betuwe dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan activiteiten, georganiseerd door Fotoclub de Betuwe en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.

Artikel 5: Overmacht, wijziging en annulering door Fotoclub de Betuwe
In het geval van onvoorziene omstandigheden/overmacht, waaronder onvoldoende deelname, ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van activiteiten georganiseerd door Fotoclub de Betuwe noodzakelijk zijn en regen als een activiteit in open lucht wordt gegeven, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van Fotoclub de Betuwe, kan Fotoclub de Betuwe de activiteit onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. In het geval van wijziging in de data door Fotoclub de Betuwe, zullen de leden zo spoedig mogelijk per e-mail en/of Whatsapp en/of Social Media op de hoogte worden gesteld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1.Fotoclub de Betuwe is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Fotoclub de Betuwe, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van een lid.
2.Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door Fotoclub de Betuwe beperkt tot maximaal de kosten van het lidmaatschapsgeld van 1 jaar van het betreffende jaar waarin de schade is voorgevallen.
3.Fotoclub de Betuwe is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4.Lid vrijwaart Fotoclub de Betuwe voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van het lidmaatschap schade lijden welke aan het lid toerekenbaar is.
5.Fotoclub de Betuwe is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook welke zou kunnen ontstaan als gevolg van contact tussen medeleden onderling.

Artikel 7: Auteursrecht
1.Het auteursrecht op de door Fotoclub de Betuwe aan lid ter beschikking  gestelde materialen berust te allen tijde bij Fotoclub de Betuwe. Zonder schriftelijke toestemming van Fotoclub de Betuwe is het niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van lid gebruikt worden.
2.Fotoclub de Betuwe behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens clubavonden of andere door Fotoclub de Betuwe georganiseerde activiteiten en deze te gebruiken voor Fotoclub de Betuwe clubavonden, door haar georganiseerde activiteiten en promotie ten behoeve van Fotoclub de Betuwe.
3.Lid vrijwaart Fotoclub de Betuwe voor eventuele aanspraken door derden met betrekking tot het auteursrecht op materiaal, zoals bijvoorbeeld foto's, dat door lid ter beschikking wordt gesteld aan Fotoclub de Betuwe. Fotoclub de Betuwe gaat er vanuit dat het eigendomsrecht van het door een lid beschikbaar gestelde materiaal bij het betreffende lid ligt. Het door ene lid beschikbaar gestelde materiaal kan door Fotoclub de Betuwe vrijelijk gebruikt worden tijdens clubavonden, ten behoeve van de website van Fotoclub de Betuwe, ten behoeve van promotie van Fotoclub de Betuwe of voor activiteiten georganiseerd door of ten behoeve van Fotoclub de Betuwe in algemene zin. Het eigendomsrecht van het beschikbaar gestelde materiaal blijft te allen tijde liggen bij het lid dat betreffende materiaal ter beschikking stelt aan Fotoclub de Betuwe.

Artikel 8: Wijziging Algemene voorwaarden
Fotoclub de Betuwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Fotoclub de Betuwe zal zich inspannen om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan haar leden kenbaar te maken. Dit ontslaat leden echter niet om zelf ook zelf regelmatig de Algemene Voorwaarden op eventuele aanpassingen te controleren.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen Fotoclub de Betuwe en het lid
en/of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het lid, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.